تاریخچه

تاریخچه

شرکت دانش بنیان مهرسام دارو با یک ایده ساده ایجاد گردید: انجام تحقیقات موثرتر و کارآمدتر به منظور تاثیرگذاری پایدار بر جامعه و تحول زندگی بیماران.
پیمودن راه های جدید در تحقیقات از جمله اموری است که متخصصان ما در آن خبره بوده و یکی از ویژگی های ممتاز ما به شمار می رود.
در این مسیر، ما از علم و نوآوری برای بهبود چشمگیر زندگی مردم استفاده می کنیم.
ساختار شرکت مهرسام دارو بر اساس نوآوری و به منظور دستیابی به رشد پایدار بلند مدت پایه ریزی شده است.

افزودن ماژول جدید
0%